HTML

Fernengel András törökbálinti képviselő

Ahogy én látom a törökbálinti történéseket.

Friss topikok

  • pater solomon: Hűha! Szegény őspistályi halottak is felébrednek. Törökbálint keletkezésével együtt itt már éltek ... (2012.10.04. 17:09) Komoly csaták - Pistály első körben
  • zoko: Azért remélem, miközben a fél szemedet az átfirkált piszkozaton tartottad, a másik szemeddel a kif... (2010.12.08. 18:06) Megalakulnak a bizottságok

Linkblog

Interpelláció a Kerthelységről és a hiteles köztájékoztatásról; Válaszok és az arra írt reakcióim

2011.03.27. 23:26 Fernengel

 

I. fejezet

 

Interpelláció a Kerthelység c. újságról és a törökbálinti lakosság kiegyensúlyozott tájékoztatásának esélyeiről

 

Tisztelt Polgármester Úr!

Az alábbi interpellációs kérdésekre szeretném válaszát kérni:

1. Miért kampányol Törökbálint polgármestere fejléces levéllel, polgármesteri aláírással és pecséttel, közpénzt felhasználva egy nem törökbálinti cég támogatásáért?

2. Mivel tisztában van a Kerthelység anyagi gondjaival, fontosnak tartja ezek rendezését, gondolom ismeri a lap működését is. Évek óta felmerülő kérdés, hogy kik finanszírozzák a lapot?

3. Milyen ellenszolgáltatást kapnak közvetve vagy közvetlenül a lapot támogatók ezért a havi milliós nagyságrendű költségért az önkormányzattól?

4. Van-e olyan vállalkozás, amely hozzájárul a lap működéséhez, ugyanakkor kedvezményt kap a helyi iparűzési adóból vagy más kedvezményben részesül?

5. Törökbálint polgármestere miért épp egy magánkiadványt talál annyira fontosnak, hogy ehhez támogatást kérjen? Miért nem az iskolák alapítványait vagy bármi más, valóban közcélú ügyet szolgál ezzel az eszközzel?

6. A hivatal, az önkormányzat részéről kik és milyen feladatkörrel működnek közre a lap készítésében?

7. Korrektnek, kiegyensúlyozottnak, pártsemlegesnek tartja-e a Kerthelységet? (Amiben szinte kizárólag csak a többség képviselői jelentethetnek meg írásokat; amelynél előfordult, hogy nem jelenhetett meg egy kritikai tartalmú cikk, mert nem volt hajlandó „öncenzúrára" a nyilatkozó; illetve amelynek szerkesztői nem is reagáltak ellenzékben lévő képviselőcsoport megkereső levelére.)

8. Megfelelőnek tartja-e Törökbálint lakosságának hiteles, sokoldalú tájékoztatására a Kerthelység című lapot és a lakosság kisebb részéhez eljutó, az önkormányzat által irányított honlapot és a még kevesebbekhez eljutó Törökbálinti Televíziót?

9. Mi a véleménye arról a javaslatról, hogy írjon ki pályázatot az önkormányzat egy független, sokoldalú tájékoztatást biztosító, minden lakóegységbe ingyenesen eljuttatott havilap előállítására, ahogy ez sok településen működő gyakorlat?

Kérem, hogy munkatársai segítségével gyűjtsék össze a válaszokhoz szükséges információkat. Válaszait előre köszönöm.

Üdvözlettel:           Fernengel András

  képviselő

Törökbálint, 2011. február 21.

 

II. fejezet

 

Turai István örült a kérdéseknek, mert tisztázhatott sok fontos kérdést. Ezeket a válaszokat adta:

Tisztelt Képviselő Úr!

Interpellációjára válaszomat igyekszem tartalmi teljes körűségben, de nem a feltett kérdések sorrendjének megfelelően megválaszolni. Szeretném előre bocsájtani, hogy ellentétben az Ön állításával, "...nem vagyok tisztában..." a Kerthelyiség című lap működésének gazdasági, gazdálkodási kérdéseivel.

 A lap magánkézben van, a laphoz sem tulajdonosi, sem gazdasági érdekem, kapcsolatom nem köt. A lappal az Önkormányzatnak semmiféle gazdasági kapcsolata nem volt, és jelenleg sincsen. Fennállása, megjelenése óta egyetlen forint közpénzt nem kapott az Önkormányzattól. A lap megjelentetését piacképessége szabályozza, nyilvánvalóan hirdetői tartják el. Részletek tekintetében sem ismeretem, sem kompetenciám, sem autoritásom nincsen. Az azonban tény, hogy a laptulajdonos kéréssel fordult hozzám egy támogató levél megírására, tekintettel a lap hirdetői körének csökkenésére. Bár nem volt szokásom hasonló támogató levelek küldése polgármesteri működésem alatt, – és erről az Ön kezébe eljutott levél első mondata is tanúskodik, – ezúttal mérlegeltem a kérést, és a levél megírása, kiadása mellett döntöttem. Döntésem azon alapult, hogy testületi döntéssel megszüntettük a Törökbálint Hírlevél kiadását, és jelentős gazdasági korlátot szabtunk a televízió működésének is. Emellett tisztán látni kell, hogy a lap közel három éves működése során számos közérdeklődésre számot tartó kérdésben nyújtott önkormányzatunknak megjelenési lehetőséget. A lappal elégedettek a törökbálintiak, várják az újabb lapszámok megjelenését. Ha tehát mérlegre állítom azt, hogy mit kapott (megjelenési oldalfelületben, csak kizárólag közérdekű információk közlésével, csak kizárólag jegyzői és civil szervezeti tartalom tekintetében) térítésmentesen, azzal, hogy mit költött rá a Hivatal 90 levél postai kiküldésével, úgy gondolom, hogy indokolható volt a döntésem. Nem kampányoltam tehát, amin túl irreleváns is lenne, hogy milyen településen bejegyzett cég mellett történt volna. Jelen gazdasági helyzetben – felelős vezetőként – azt kellett prioritásként tekintenem, hogy merre billen az egyensúly a költségek és a megszerzett, megkapott szolgáltatások tekintetében. Ha Képviselő úr javaslatot tesz arra, hogy a postaköltség mintegy 25 ezer forintját téríttessük meg a laptulajdonossal, akkor erről testületi döntést fogok kérni.

Tekintettel arra, hogy a lap magánkézben van, mint említettem: piaci szereplő, a laptulajdonos határoz minden olyan kérdésről, amely a lap arculatát, szellemiségét, adott esetben politikai irányultságát, vagy attól éppenséggel függetlenségét illeti. Nincs az Önkormányzatnak erre befolyása. Az a lap tulajdonosának döntése, hogy kit miről kérdez meg, kivel készít interjút, ki számára biztosít rovatot. Gondolom nem kívánhatja Képviselő úr sem, hogy polgármesterként ne nyilatkozzak a lap feltett kérdéseire. Ha pedig visszalapozok a folyóirat régebbi számaiba, számos eset, cikk támasztja alá, hogy megalapozatlan a véleménye, mely szerint "... szinte kizárólag csak a többség képviselői jelentethetnek meg írásokat..."

Álláspontom szerint fel sem merülhet, hogy bármely olyan vállalkozás, amely a lap működéséhez hozzájárulna hirdetéseivel, az iparűzési adóból kedvezményt kapna, vagy bármilyen más – közvetlen vagy közvetett – ellenszolgáltatásban, kedvezményben részesülne. Ilyen helyzetről tudomásom nincsen, a helyi adóhatóságnál sem merült fel ilyen igény. Hozzáteszem: ha felmerült volna igény egy vagy más hirdető részéről, akkor sem tudna vele mit kezdeni adóhatóság vagy a Polgármesteri Hivatal bármilyen más részlege. A Polgármesteri Hivatal dolgozói körében senkinek sincs a lap megjelenésével, vagy akárcsak tartalom szolgáltatással kapcsolatban feladatköre.

Ami az interpelláció címében megjelenített tárgyat – "...a törökbálinti lakosság kiegyensúlyozott tájékoztatásának esélyeiről..." – illeti, önkormányzati döntések eredményeként kialakult helyzetet kell értékelni. Testületi döntés volt – miként arra már utaltam – a Törökbálint Hírlevél megjelentetésének megszüntetése. Érdemes azonban e kérdésben visszatekinteni a távolabbi múltra. 2006. októberéig a Hírlevél nem csak a helyi rendeleteket és határozatokat (esetleg kivételesen: polgármesteri, jegyzői hirdetményeket) közölt, hanem lehetőséget adott arra, hogy a képviselők is megjelentessék írásaikat, véleményeiket. Már abban az időben is számos eset kapcsán merült fel, hogy "kiegyensúlyozatlan" a tájékoztatás, mert egyik-másik képviselő sérelmezte másik-egyik írásának tartalmát, terjedelmét. A Hírlevél megjelentetésének ez az olvasmányosabb, testületi tagok írásait is tartalmazó formája Keller László polgármesteri működése során szűnt meg, és alakult át gyakorlatilag helyi közlönnyé. Álláspontom szerint az ilyen formájú megjelenésnek vajmi kevés értéke volt, különösen akkor, ha egyébként ugyanezek az információk a Város hivatalos honlapján is fellelhetők, olvashatók. Volt róla szó, előterjesztés is készült róla az előző testület működésének idején, hogy szüntessük meg a Hírlevelet, de akkor a többség ezt a javaslatot nem támogatta.

Emlékezetem szerint a televízió és a honlap működésével kapcsolatban az utóbbi három évben nem merült fel olyan probléma, jelzés, amely utalt volna a tájékoztatás kiegyensúlyozatlanságára. Álláspontom szerint nem kell (nem lehet semmilyen eszközzel) befolyásolni magánkiadásban megjelenő lapokat, például soha nem merült fel kérdésként, hogy a korábban havilapként, ma az interneten megjelenő Törökbálinti Újság vajon kiegyensúlyozottan, párt-függetlenül tájékoztat-e. Véleményem szerint nem tette, de nem volt kérdés, hogy kell-e egyáltalán az Önkormányzatnak ellene bármit is lépnie. Így aztán most sem gondolom, hogy bármivel, bármiben lépjen közbe az Önkormányzat a Kerthelyiség című lapnál. És nem azért gondolom így, mert ez a lap az én véleményem megjelenítésére is biztosít lehetőséget, vagy mert értékrendje rokon az enyémhez, hanem azért, mert nincs, nem lehet eszköz egy magánkézben lévő lap befolyásolására.

Sok településen gyakorlat valóban az önkormányzat hivatalos lapjának megjelentetése, legalább két kérdés azonban nyomban felmerül: i) miből finanszírozzuk, ii) milyen eszközökkel, metodikával garantálható a függetlensége. Ha volna a kérdésben megfogalmazott javaslat pályázat kiírásra, ezen keresztül, megkerülhetetlenül a fenti két kérdés megválaszolására, akkor véleményezni lehetne a javaslatot.

Tisztelt Képviselő Úr!

Kérem válaszom elfogadását!

Turai István

polgármester

A testületi ülésen tempósan felolvasott, gördülékeny szöveg persze nem tételes válaszokat adott a kérdésekre, hanem más csoportosításban, összevonva-elkenve kezelte azokat. Annyit reagálhattam helyben, hogy nem tudom elfogadni a válaszokat, mire szavazás következett: Albert Gábor tartózkodott, én nemmel szavaztam, mindenki más elfogadta a polgármester válaszait.

 

III. fejezet

 

Végigolvasva, átgondolva, elemezve a szöveget, ezt gondolom a válaszokról:

Tisztelt Polgármester Úr!

Tudomásul vettem, de nem fogadhatom el interpellációmra adott válaszát. Törökbálint polgármesterétől számomra a demokrácia és az erkölcs szempontjából is elfogadhatatlanok válaszai.

Politikailag rutinosan, bőbeszédű szöveggel kerülte el a tömör, nyílt választ az egyenes kérdésekre. A témáról beszélt, de nem mindig a kérdésekről. Így az Ön által írt hosszú szövegből ki kell bontani a kimondott és ki nem mondott válaszokat.

Sajnos a fentiekből adódik, hogy nem tudom úgy szerkeszteni mondandómat, hogy a kérdések után az Ön válasza, majd az én reakcióim következzenek.

 1. Miért kampányol Törökbálint polgármestere fejléces levéllel, polgármesteri aláírással és pecséttel, közpénzt felhasználva egy nem törökbálinti cég támogatásáért?

 - Ironikus válasza szerint a testület döntését kéri a 25 ezer forint közpénz megtéríttetéséről, ha én erre javaslatot teszek. Szerintem a köz pénzének indokolatlan költésénél nincs mérték. Se ezer, se tízezer, se százezer forintot nincs joga a köz pénzéből politikai részérdekek mentén elkölteni egyetlen hivatalnoknak és képviselőnek sem. Csupán a köz érdekeit leghatékonyabban szolgáló célokra lenne szabad elkölteni a közpénzeket. Ahol a kicsit megengedjük magunknak és másoknak, ott nagyon nehéz megmondani, hogy hol a határ.

 2. Mivel tisztában van a Kerthelység anyagi gondjaival, fontosnak tartja ezek rendezését, gondolom ismeri a lap működését is. Évek óta felmerülő kérdés, hogy kik finanszírozzák a lapot?

 - Érdekes ellentmondás válaszaiban, hogy Ön nincs tisztában a Kerthelység gazdálkodási kérdéseivel, mégis mérlegeli az ezzel kapcsolatos kérést, sőt polgármesteri tekintélyét, befolyását latba veti egy egyoldalú propaganda-termék melletti kampányolásért.

 3-4. Milyen ellenszolgáltatást kapnak közvetve vagy közvetlenül a lapot támogatók ezért a havi milliós nagyságrendű költségért az önkormányzattól? Van-e olyan vállalkozás, amely hozzájárul a lap működéséhez, ugyanakkor kedvezményt kap a helyi iparűzési adóból vagy más kedvezményben részesül?

 - Erről nem tud semmit a Polgármester Úr. De azért lássa be, érdekes, hogy a piaci árnál lényegesen magasabb reklámköltségekért sorba állnak a vállalkozók. A képviselő testület az elmúlt években egy sor olyan döntést hozott, amely Törökbálint lakosságának hosszú távú érdekeit nem szolgálja, de kisebb-nagyobb tulajdonos-csoportok számára komoly hasznot eredményezett. Ebben a közegben legalábbis felmerülnek kérdések. Az azóta bedőlt Tó-Park projekt és a Raiffeisen Bank is komoly hirdető a lapban. És mintha lettek volna számukra kedvező területátsorolási döntések (a Tó déli oldalán és a Rác zugban).

- És még egy: ha ilyen könnyedén el lehet tartani egy közérdekű lapot hirdetésekből, akkor egy független helyi közéleti lapot is el lehetne tartani, a polgármester támogatást kérő levelével, fillérekből.

 5. Törökbálint polgármestere miért épp egy magánkiadványt talál annyira fontosnak, hogy ehhez támogatást kérjen? Miért nem az iskolák alapítványait vagy bármi más, valóban közcélú ügyet szolgál ezzel az eszközzel?

 - A Polgármester Úr felértékeli támogatáskérő levelében kérését, mivel mindössze másodszor nyúl ehhez az eszközhöz. Ez azt jelenti, hogy olyan fontosságú ügy a Kerthelység Törökbálintnak, mint a Millenium megünneplése volt annak idején!

- Egy újabb ellentmondás: Ön szerint „nem kell (nem is lehet semmilyen eszközzel) befolyásolni magánkiadásban megjelenő lapokat”. Az Ön lépése tehát nem befolyásolás. Az anyagi hozzájárulás érdekében írt támogató levél Ön szerint nem befolyásolás?

 6. A hivatal, az önkormányzat részéről kik és milyen feladatkörrel működnek közre a lap készítésében?

 - „Az is a lap tulajdonosának döntése, hogy kit miről kérdez meg”. Nem tehet róla senki, ha a többség képviselőit kérdezi meg a tulajdonos arról is, hogy milyen témákat kell megjelentetni és miről kell hallgatni a lapban. És ha megkérdezik az embert, akkor illik válaszolni.

- Természetesen nem az Ön vagy a hivatal utasítására, de a hivatal és az önkormányzat több tagja dolgozik a lapnak: fényképekkel, cikkekkel, riportokkal, cenzúrával, szerkesztéssel. Erről nyilván van tudomása, mégsem osztja meg velünk a pontos részleteket.

7. Korrektnek, kiegyensúlyozottnak, pártsemlegesnek tartja-e a Kerthelységet? (Amiben szinte kizárólag csak a többség képviselői jelentethetnek meg írásokat; amelynél előfordult, hogy nem jelenhetett meg egy kritikai tartalmú cikk, mert nem volt hajlandó „öncenzúrára" a nyilatkozó; illetve amelynek szerkesztői nem is reagáltak ellenzékben lévő képviselőcsoport megkereső levelére.)

- „A lappal elégedettek a törökbálintiak”. Egy olyan hatalmi gyakorlat, ami a kritikára jobb esetben elfordulással, rosszabb esetben gyűlölettel reagál, nem csoda, hogy nem kap negatív visszajelzést a lappal és lassan semmivel kapcsolatban. Ez gyakran ismétlődő jelenség az elmúlt évtizedek hazai és európai politikai életében.

- Nem fogok statisztikát készíteni, hisz mindenki látja, aki látni akarja, hogy csak azok jutnak szóhoz a Kerthelységben, akik semmi kellemetlent, negatívat, kritikát nem fogalmaznak meg a jelenlegi helyi kurzusról. A civilek és a képviselők közül csak a simulékony, „jó fiúk” jutottak szóhoz. Ennek tagadása elég meglepő számomra. De akárhonnan olvasom: semmi kritikát, semmi kételyt nem találok a két oldalas válaszban. Ez rövid, tömör válasz formájában azt, jelenti, hogy a Polgármester Úr kiegyensúlyozottnak és pártsemlegesenek tartja a Kerthelység című lapot.

 8. Megfelelőnek tartja-e Törökbálint lakosságának hiteles, sokoldalú tájékoztatására a Kerthelység című lapot és a lakosság kisebb részéhez eljutó, az önkormányzat által irányított honlapot és a még kevesebbekhez eljutó Törökbálinti Televíziót?

- „Számos közérdeklődésre számot tartó kérdésben nyújtott önkormányzatunknak megjelenési lehetőséget” a Kerthelység. De csak azokról a témákról adott hírt, amelyeket a regnáló többség sikernek tartott. A kellemetlen ügyekről kínosan hallgatott. A Tó Park magasztalása mellett nem jutott hely a lapban a gigantomán beruházás visszásságairól, arról, hogy törvénytelenül fogadta el a testület a szabályozási tervet, hogy az Alkotmánybíróság foglalkozik ezzel az anomáliával. A Tükörhegy IV-ről, az oda építendő lakótelepről sem lehetett olvasni semmit. De a politikai és családi szálak mentén a hivatalba szerződtetett munkatársak sokaságáról sem. Ezek talán nem közérdeklődésre számot tartó kérdések?

- Amikor a város első embere egy orgánumot kiválaszt a köz rendszeres tájékoztatására, akkor ezzel értékítéletet mond annak tartalmáról. Elfogadja a közösséget a benne rendszeresen megjelenő írásokkal. Magáénak érzi a negatív indulatokat, amik megjelennek abban, magáénak érzi a Tó Park mindenek feletti reklámozását és magáénak érzi az elhallgatott témák sokaságát, amit nem kell a törökbálintiak orrára kötni. Ez mind Törökbálint lakosságának az érdekeit szolgálja?

 9. Mi a véleménye arról a javaslatról, hogy írjon ki pályázatot az önkormányzat egy független, sokoldalú tájékoztatást biztosító, minden lakóegységbe ingyenesen eljuttatott havilap előállítására, ahogy ez sok településen működő gyakorlat?

 - „A jelen gazdasági helyzet”-tel magyarázza Polgármester Úr, hogy gazdaságilag milyen jó a törökbálintiaknak a Kerthelység. De ez a lap már három éves. A krach pedig fél éve robbant. Előre látta mindezt? Ezért alakították ki ezt a gazdaságos kapcsolatot? És valóban érdeke Törökbálintnak, hogy egy manipulált, egyoldalú sikerpropagandát közvetítő lap legyen az önkormányzat szócsöve?

- Egy olyan településen, ahol csupán az elmúlt 5 hónap alatt is több millió forintot költöttek el indokolatlan, a köz érdekeit nem vagy minimális hatékonysággal szolgáló tételekre, furcsa kérdés, hogy miből finanszírozzunk egy pártfüggetlen, kiegyensúlyozott tájékoztatást biztosító havilapot. Ha fontos lenne Önnek és a többségi frakciónak a független tájékoztatás, pillanatok alatt megtalálnák hozzá a forrásokat.

- Másik problémája, hogy milyen eszközökkel, metodikával garantálható egy közérdekű lap függetlensége. Erre azt tudom mondani, hogy az újságírás egy szakma, amelynek évtizedek sora óta megvannak az eszközei a fenti probléma kezelésére. De nagyon könnyen fel lehetne térképezni a szűkebb tágabb ismeretségi körben a jól működő gyakorlatot, és lehetne ötleteket meríteni.

- Tény, hogy a független helyi sajtó megteremtésére irányuló ötlettel szemben csak aggályokat fogalmaz meg, viszont egyetlen kritikai mondat nem szerepel a jelenlegi helyzetről a válaszok között. Mindez világosan mutatja, hogy a Polgármester Úr erkölcsi mércéjének, politikai ambícióinak tökéletesen megfelel ez a helyzet. Az a helyzet, hogy egy egyoldalú helyi pártpropagandát közvetítő havilapot ruháztak fel a köztájékoztatás szerepével. 

 Mindezek ellenére remélem, hogy első elutasító reakciói ellenére megfontolja a fentiekben leírt gondolataimat, amire volt már példa az elmúlt hónapokban.

Üdvözlettel: Fernengel András

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://fernengel.blog.hu/api/trackback/id/tr252777203

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.